สมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิกหารือสสส.ร่วมมือระดับภูมิภาค

ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. ได้มีโอกาสต้อนรับตัวแทนจากสมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิก (asia-pacific heart network (aphn)) ประกอบด้วย rohan greenland เลขาธิการ และ miki nakamura เลขานุการบริหาร เพื่อร่วมหารือถึงการทำงานด้านการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของ สสส. รวมถึงการเพิ่มบทบาทของสมาคมฯ ในระดับภูมิภาคด้วย

สมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เป็นเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อลดอัตราการป่วยและการตายจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ (cardiovascular diseases (cvd)) โดยมีสมาชิกครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บังคลาเทศ ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ คูเวต มาเลเซีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ ศรีลังกา และไทย
rohan ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สมาคมฯ มีความจำเป็นต้องขยับจากยุทธศาสตร์ตั้งรับไปสู่การมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจที่จะมาพร้อมกับการบูรณาการในอนาคตอันใกล้ในภูมิภาค ในการนี้ ดร.สุปรีดา ได้แลกเปลี่ยนถึงการทำงานในประเด็นโรคไม่ติดต่อ (non-communicable diseases (ncd)) ของ สสส. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในด้านต่างๆ รวมถึงแนะนำภาคีเครือข่ายของ สสส. ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระดับภูมิภาค เพื่อทำงานร่วมกับสมาคมฯ ต่อไปในอนาคตด้วย///สสส.