ปรับเปลี่ยนหน่วยงานของรัฐในงานระดับสูงแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทำการสับเปลี่ยนข้าราชการพลเรือนไปยังหน่วยงานของรัฐหลายแห่งภายใต้กระทรวงการคลัง การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2018 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกุลิตสมบัติศิริได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานจากตำแหน่งปัจจุบันในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกรมสรรพสามิตนายกฤษฎาจิราวรรณาเข้ารับตำแหน่งแทนนายกเทศมนตรี ณ กรมศุลกากร อธิบดีกรมธนารักษ์ Pajara Anantasilpa จะเข้ารับตำแหน่ง Kritsada ที่กรมสรรพสามิต รองปลัดกระทรวงการคลังได้รับคำสั่งให้เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ การนัดหมายใหม่จะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม